shutterstock päätöksenteko

Päätöksenteko

Hiippakuntavaltuuston kokoukset

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto 2020-2024

Piispantarkastukset

Kirkkojärjestyksen (KJ 18 4-8) mukaisesti piispan tulee toimittaa säännöllisin väliajoin tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa ja tarkastukset ovat osa piispan kaitsentatehtävää. Piispantarkastuksissa piispaa avustavat mm. pappisasessori, lakimiesasessori, lääninrovasti, notaari sekä työyhteisökehittäjät. Piispan ja hänen avustajiensa vierailut antavat mahdollisuuden oman seurakunnan haasteiden, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden yhteiselle arvioinnille. Yhteisissä neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispantarkastukseen sisältyvät työskentelyjaksot seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Lapuan hiippakunnan alueella piispantarkastus toteutetaan vuosittain noin neljässä seurakunnassa.

Lue lisää

Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ovat:

  • seurakuntavaalit
  • kirkkoherran vaali
  • hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit
  • piispan ja arkkipiispan vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Piispanvaali 2021

Piispanvaali toimitetaan Lapuan hiippakunnassa marraskuussa 2021.

Rohkeasti! - Piispanvaali 2021

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkolain mukaisesti (4:2, 2) jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kerättävistä kolehdeista ja sisällyttää siihen kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. Kirkkohallituksen päätöksellä suomenkielisen hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia vuodelle.

Kolehtikohteet

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2022:

1. Heikoissa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Lapuan hiippakunnan alueella sunnuntaina 6.3.2022

Taloudesta johtuva huoli vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Seurakun-tien diakoniatyön kautta autetaan ihmisiä myös taloudellisessa ahdingos-sa. Erityisesti tämä tarve on korostunut koronapandemian aikana. Yhteis-kunnan toipuminen kriisistä kestää pitkään. Lapuan hiippakunnan alueella on eri kokoisia seurakuntia, joissa diakonian kautta jaettavat avustusmäärä-rahat vaihtelevat suuresti. Kerättävällä kolehdilla avustetaan hiippakunnan alueella asuvia heikoissa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä paikalli-sen seurakunnan diakoniatyön kautta. Avustus voidaan myöntää akuutissa aineellisessa hätätilanteessa oleville perheille tai yksinäisille ihmisille niissä seurakunnissa, joissa taloudellisen avustamisen mahdollisuudet ovat vä-häiset.

2. Lapuan hiippakunnan yhteistyöhiippakunnan tukemiseen Etiopi-an Mekane Yesus -kirkossa sunnuntaina 4.12.2022

Koronapandemia heikensi voimakkaasti Lapuan hiippakunnan kumppa-nin Jimma Bethel -synodin taloustilannetta Etiopiassa jo vuosina 2020 – 2021. Tämä johtui vähentyneistä kolehtituotoista, joihin kirkon talous pää-osin perustuu. Kolehtituottoja vähensivät kokoontumisten pelko tartuntavaa-ran vuoksi sekä pandemian pienentämät seurakuntalaisten tulot. Useissa Afrikan maissa pandemian vaikutukset ovat suurempia ja jatkuvat huomat-tavasti pitempään kuin Suomessa, joten avun tarve on edelleen suuri. Ko-lehdilla tuetaan kumppanuussynodin seurakuntien taloutta ja diakoniaa.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2021:

1. Heikoissa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Lapuan hiippakunnan alueella – sunnuntaina 31.1.2021

Taloudesta johtuva huoli vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Seurakuntien diakoniatyön kautta autetaan ihmisiä myös taloudellisessa ahdingossa. Erityisesti tämä tarve on korostunut koronapandemian aikana. Yhteiskunnan toipuminen kriisistä kestää pitkään. Lapuan hiippakunnan alueella on eri kokoisia seurakuntia, joissa diakonian kautta jaettavat avustusmäärärahat vaihtelevat suuresti. Kerättävällä kolehdilla avustetaan hiippakunnan alueella asuvia heikoissa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä paikallisen seurakunnan diakoniatyön kautta. Avustus voidaan myöntää akuutissa aineellisessa hätätilanteessa oleville perheille tai yksinäisille ihmisille niissä seurakunnissa, joissa taloudellisen avustamisen mahdollisuudet ovat vähäiset.

2. Lapuan hiippakunnan yhteistyöhiippakunnan tukemiseen Etiopian Mekane Yesus -kirkossa – sunnuntaina 14.11.2021

Koronapandemia on heikentänyt voimakkaasti Lapuan hiippakunnan kumppanin Jimma Bethel -synodin taloustilannetta Etiopiassa. Kirkon talous perustuu pääosin kolehtituottoihin. Seurakuntalaisten tulot ovat pienentyneet pandemian seurauksena. Monet seurakuntalaiset eivät ole uskaltaneet tulla kokoontumisiin tartuntavaaran vuoksi. Näistä syistä johtuen tuloja kertyy huomattavasti vähemmän kuin normaalisti. Kolehdilla tuetaan kumppanuussynodin seurakuntien taloutta ja erityisesti diakoniaa Jimman kaupungin monikulttuurisessa ympäristössä.

Kirkkohallituksen määräämät kolehdit – evl.fi/plus

Kolehtien tilittäminen

MAKSATUSOHJE VUODEN 2021 KIRKKOKOLEHDIT
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 27.10.2020 (nro 28/2020) määrättiin vuoden 2021 aikana koottavista kolehdeista. Myös tuomiokapitulien keräämien kolehtien osalta mainittiin, että kolehtien maksamista varten lähetetään kirkkohallituksesta viitenumeroluettelo. Näin emme kuitenkaan voi tehdä vanhan ohjelmiston toimimattomuuden takia. Uuden ohjelmiston hankinta on vielä suunnittelutasolla, joten vuoden 2021 kolehtien tuoton kohdentamisessa oikein pyydämme seurakuntaa toimimaan tämän ohjeen mukaisesti.
Tämä ohje koskee Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kerättäviä kolehteja.
Pyydämme maksamaan kolehdit jollekin alla olevista Lapuan kapitulin Nordnetin asiakasvarojen tilille.

Viitenumero on 0095083595

Aktia HELSFIHH, FI6740550010674683
Danske Bank DABAFIHH, FI6181299710001611
Handelsbanken HANDFIHH, FI3231311000614028
Nordea NDEAFIHH, FI7118203000008391
Osuuspankki OKOYFIHH, FI6757895420047693
POP Pankki POPFFI22, FI3147300010152600
S-Pankki/FIM SBANFIHH, FI1136363002502821
Ålandsbanken AABAFI22, FI0866010001077098

Lisätietoja
Markku Vasara
kirjanpitopäällikkö
p. 040 1425 194