Piispantarkastukset

Piispantarkastukseen valmistautuminen seurakunnassa

Tarkastusajankohdasta sovitaan seurakunnan kanssa hyvissä ajoin, jotta seurakunnassa voidaan aloittaa valmistautuminen ja seurakuntakertomuksen laadinta. Seurakuntakertomuksen kokoamisesta vastaa kirkkoherra, mutta kertomuksen laadinta vaatii koko henkilöstön ja kirkkoneuvoston panostusta. Seurakuntakertomus sisältää selvityksen seurakunnan toiminnasta ja taloudesta. Piispantarkastuksen alkuvaiheeseen sisältyy myös hiippakunnan lakimiesasessorin suorittama seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastus. Tarkastuksen kohteena ovat seurakunnan kirkonkirjat, arkisto, hallinto, omaisuus, taloudenhoito sekä seurakunnan hallussa olevat rahastot.

Työyhteisökonsultit aloittavat seurakuntaneuvottelut seurakunnan työntekijöiden kanssa n. 2-3 kuukautta ennen varsinaista piispantarkastusta. Mukana voi olla myös seurakunnan luottamusmiesjohto. Seurakuntaneuvotteluissa käsitellään työalojen ja työntekijöiden omia kysymyksiä sekä työyhteisön yhteisiä asioita ja yhdessä toimimista.

Ohjeet seurakuntakertomuksen ja seurakunnan talouden ja hallinnon tilan arviointiin löytyvät Ohjeet ja lomakkeet-sivulta asiasanalla piispantarkastukset.

Ohjeet ja lomakkeet

Varsinaisten tarkastuspäivien ohjelma

Piispantarkastus aloitetaan aina rukouksella tai hetkipalvelulla. Merkittävä osa piispantarkastusta on seurakuntalaisten kohtaaminen kouluissa, työpaikoilla, laitoksissa ja seurakunnan yhteistyökumppanien luona. Yhteyksiä sidosryhmiin voidaan vahvistaa kutsumalla sidosryhmiä messuun tai aterialle, vierailemalla jossakin valitussa kohteessa tai järjestämällä vastaanotto.

Toisen piispantarkastuspäivän painopiste on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaamisessa. Piispantarkastus päättyy sunnuntaina vietettävään piispanmessuun.

Lisätietoja messun sisällöstä löytyy piispanmessun ohjeista. Messun jälkeen esitetään piispantarkastuksen päätöspuheenvuorot kirkossa.

Tarkastuspöytäkirja ja jälkitoimet

Piispantarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, josta ilmenee ohjelman tapahtumat pääpiirteissään, tarkastajien laatimat tarkastuskertomukset ja piispantarkastuksen yhteydessä tehdyt havainnot, jotka seurakunnan tulee vastedes ottaa huomioon toiminnassaan. Piispan ja muiden tarkastajien kokoamat loppukatsaukset kootaan yhdeksi puheenvuoroksi ja se liitetään pöytäkirjaan.

Noin puolen vuoden tai viimeistään vuoden kuluttua piispantarkastuksesta pappisasessori ja/tai lääninrovasti sekä työyhteisökonsultit vierailevat seurakunnassa. Seurakuntakäyntien aikana selvitetään, miten piispantarkastuksessa esille tulleiden asioiden kanssa on edetty ja laaditaan lyhyt seurantakertomus tuomiokapitulille. Tuomiokapituli käsittelee seurantakertomuksen ja lähettää sen kirkko-/seurakuntaneuvostolle tarvittavia toimenpiteitä varten.