Shutterstock kuvituskuva

Henkilöstökoulutukset

Hiippakunnan henkilöstökoulutukset

Lapuan hiippakunta järjestää seurakuntien ja rovastikuntien työtä tukevia henkilöstökoulutuksia ja verkostotapaamisia.

Kaikki tulevat koulutukset ja verkostotapaamiset löydät Kalenterista.

 

Tietoa ilmoittautumisesta

Tutkintoon johtava koulutus

Kirkon henkilöstökoulutusta on tarjolla eri tehtäviin ja työuran eri vaiheisiin. Koulutusta järjestävät Kirkon tutkimus ja koulutus sekä muut Kirkkohallituksen yksiköt, hiippakunnat, kouluttavat laitokset ja järjestöt.

Pastoraalitutkinto:

Pastoraalikoulutus on kirkon koulutus, joka työelämälähtöisesti syventää papin ammatillista osaamista. Pastoraalikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa. Hyväksytty HOPS tulee olla tehtynä ennen pastoraalikoulutukseen hakeutumista.

Pastoraalikoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä kappalaisen viran haussa. Kirkkoherran virkaa hakevalta edellytetään lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista. Ylempi pastoraalitutkinto antaa kelpoisuuden asessorin, tuomiorovastin ja hiippakuntadekaanin virkaan. Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisoikeuden myöntää Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli.

Johtamisen perusteet (5 op)

Hiippakunnan järjestämä moniammatillinen koulutus kaikille johtamistehtävistä kiinnostuneille. Keskeisiä tavoitteita ovat johtamisen peruskysymysten tunteminen, johtamistyön olennaisten tekijöiden hahmottaminen, oman johtamismotivaation tutkiminen sekä tutustuminen johtamistyössä tarpeellisiin perustietoihin ja taitoihin.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op)

Hiippakunnan järjestämä johtamiskoulutus, joka antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran tehtävään. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä. Kurssilla perehdytään hengelliseen ja strategiseen johtamiseen sekä seurakuntahallintoon. Lisäksi pyritään luomaan perusvalmiudet esihenkilötyöhön, henkilöstön johtamiseen ja itsensä kehittämiseen johtajana.

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään pastoraalitutkinnon ohella Johtamisen perusteet -koulutus sekä tuomiokapitulin järjestämä johtamispotentiaalikartoitus ja uraohjauskeskustelu.

 Johtajana kirkossa (20 op)

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus. Keskeisiä osaamistavoitteita ovat johtamisen ja organisaatioiden teorioiden sekä johtamisen perusprosessien tunteminen. Lisäksi tavoitellaan talouden, hallinnon ja päätöksenteon perusprosessien sekä säädösten tuntemista ja soveltamista. Pyrkimyksenä on johtamisnäkemyksen ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä valmius niiden jatkuvaan arviointiin.

 Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle (20 op)

Hiippakuntien järjestämä johtamiskoulutus uusille kirkkoherroille ja talouspäälliköille. Kurssia suositellaan 0-3 vuotta virassa olleille. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat tulevaisuuden johtaminen, hallinnollinen johtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena. Koulutusta läpäisevänä näkökulmana on seurakunnan kokonaisjohtaminen.

Syvemmälle johtamiseen (30 op)

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön järjestämä johtamisosaamista syventävä koulutus, joka tukee itsereflektiota ja itsensä kehittämistä johtajana. Koulutus on suunnattu kokeneille johtajille, jotka haluavat syventyä johtamisen kysymyksiin ja kehittyä johtamistyön asiantuntijoiksi.

 

***

Tutkintoesittelyt ja koulutuskuvaukset löytyvät https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus

Lisätietoa koulutuksista löytyy https://sakasti.fi/koulutus/koulutuksen-etusivu/

 

Lapuan hiippakunnassa koulutustoiminnan kokonaisuudesta vastaa hiippakuntadekaani Terhi Kaira.

Yhteystiedot

Työnohjaajakoulutus

Kirkon työnohjaajakoulutus (60 op) antaa valmiuksia esimerkiksi mentorin tai työnohjaajan tehtävissä toimimiseen. Työnohjaajakoulutus on Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön ja hiippakuntien yhteistyössä toteuttamaa moniammatillista monimuotokoulutusta. Seuraavan työnohjaajakoulutuksen ajankohdan voit tarkistaa kirkon koulutuskalenterista.

Lisätiedot
asiantuntija, diakonia ja työnohjaus
Johanna Korkeaniemi

Yhteystiedot

Koulutusavustus

Ketkä voivat saada koulutusavustusta?

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä. Koulutusavustuksen voi saada

  • vähävarainen seurakunta koulutussuunnitelmansa toteuttamiseen
  • yksittäinen henkilö, joka työskentelee kirkon palveluksessa ns. epätyypillisessä työsuhteessa (esim. ”pätkätyössä”) tai joka on virka- tai toimivapalla, perhevapailla tai työttömänä
  • erityisestä syystä yksittäinen henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. järjestöpapit, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Mihin koulutusavustusta myönnetään?

Koulutusavustusta voidaan myöntää kurssimaksuihin sekä koulutuksesta aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin. Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista

  • kirkon henkilöstökoulutukseen (Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikkö julkaisee vuosittain Sakastissa elokuussa uuden koulutuskalenterin)
  • seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä
  • erityisestä syystä myös muuhun koulutukseen

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Miten koulutusavustusta anotaan?

Seurakunta anoo koulutusavustusta tuomiokapitulilta koulutussuunnitelmaansa liittyen 31.12. mennessä. Erityisestä syystä yksityishenkilö tai seurakunta voi jättää hakemuksensa tuomiokapitulille myös määräajan jälkeen. Koulutusavustusta haetaan tuomiokapitulilta tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joka täytetään kaikilta osiltaan ja toimitetaan tuomiokapituliin (lapua.tuomiokapituli@evl.fi). Hakemukseen tulee liittää seurakunnan kolmivuotinen koulutussuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta. Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta samalla lomakkeella kuin seurakunnatkin. Lomake täytetään soveltuvin osin. Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan. Hakemus tulee tehdä vähintään kuukautta (1kk) ennen koulutuksen alkamista.

Koulutusavustuksen myöntäminen ja maksaminen

Hakemusten perusteella tuomiokapitulissa tehdään päätökset avustusten myöntämisestä. Koulutusavustuksen saanut ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle laskutustiedoiksi Lapuan hiippakunnan. Matkakorvaukset laskutetaan tositteiden perusteella, pääasiassa julkisten kulkuneuvojen mukaan M2-järjestelmällä hiippakunnalta (Linkki M2- järjestelmään ja sen ohjeet löytyvät kotisivuilta, M2-tunnukset ja saa hiippakuntadekaanilta tai toimistosihteereiltä).

Koulutusavustuksen laskuttaminen on hoidettava sen vuoden aika, jolle avustus on myönnetty.

Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaanilta (terhi.kaira@evl.fi)

 

Koulutusavustushakemus