Ohjeita pappien ja diakonien työnhakuun

Polku papiksi

Teologiksi valmistuvan portfolio hiippakunnalle

Teologiksi valmistuvan tulisi olla hyvissä ajoin (mielellään 6-4 kk) ennen valmistumistaan yhteydessä hiippakuntaan ja laatia portfolio itsestään.

Pappisvihkimyksen hakumenettely

1. Lue portfolion sisältöä koskevat ohjeet (ks. alla “Ohjeet ja lomakkeet” > “Pappisvihkimys”)
2. Täytä pappisvihkimyslomake portfolion kansilehdeksi (ks. alla “Ohjeet ja lomakkeet” > “Pappisvihkimys”)
3. Sisällytä portfolioon lisäksi ainakin seuraavat todistukset:
– opintorekisteriote/tutkintotodistus
– psykologisen soveltuvuustutkimuksen janapaperi
– tärkeimmät työtodistukset
4. Kirjoita essee aiheesta: Tieni pappisvirkaan Suomen ev.-lut. kirkossa (1-2 sivua)

Huom! Edellä mainittu esittelymateriaali tulee vain tuomiokapitulin omaan käyttöön, eikä sitä välitetä kapitulista eteenpäin esim. seurakunnille.

Lisätiedot ja portfolioiden lähetys:
Hiippakuntapastori Jaakko Antila
p. 040 777 3210
jaakko.antila@evl.fi
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
PL 160, 60101 SEINÄJOKI

Seurakuntapastorin viran hakeminen

Avoimista papin viroista kerrotaan kirkon rekrytointisivustolla ja usein myös seurakuntien verkkosivuilla ja Kotimaa-lehdessä. Jos olet kiinnostunut papin virasta Lapuan hiippakunnassa, kannattaa jättää avoin hakemus KirkkoHR-järjestelmään. Avoimen hakemuksen jättäneille tiedotetaan avoimista tehtävistä, joihin voi anoa pappisvihkimystä. Avoin hakemus on voimassa vuoden kerrallaan.

Kaikki pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit voivat jättää hakemuksen sellaisiin papin virkoihin, joita varten on mahdollista saada pappisvihkimys. Avointa hakemusta voi käyttää KirkkoHR-järjestelmässä pohjana tehtäväkohtaista hakemusta laadittaessa. Tehtäväkohtaiseen hakemukseen tulee laittaa kaikki tiedot, jotka hakija haluaa seurakunnan tietoon.

Pappisvihkimystä hakeva kutsutaan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun yleensä siinä vaiheessa, kun hän saa kutsun haastatteluun seurakuntaan jonkin viranhaun yhteydessä. Haastattelijoina toimivat piispan lisäksi hiippakuntadekaani ja hiippakuntapastori.

Ordinaatiovalmennus

Ennen pappisvihkimystä vihittävä osallistuu ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on osallistunut hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun sekä saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation papin virkaan.

Ordinaatiovalmennus on laajuudeltaan 3 opintopistettä (n. 10 työpäivää). Valmennus muodostuu kolmesta lähijaksosta sekä itsenäisistä tehtävistä.
Viimeinen lähijakso on muutama kuukausi pappisvihkimyksen jälkeen. Papiksi vihittävä antaa saarnanäytteen sekä raamatuntulkintanäytteen.

Pappisvihkimys

Lapuan hiippakunnassa vihitään vuodessa 5-10 uutta pappia. Pappisvihkimyksiä on vuosittain yhdestä kahteen. Tulevien pappisvihkimysten päivämäärät ilmoitetaan hiippakunnan kalenterissa.

Ohjeet ja lomakkeet Pappisvirkaa koskevat säännökset kirkkojärjestyksessä

Polku diakonian virkaan

Diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suoritettuasi voit hakea seurakunnassa avoinna olevaa diakonian virkaa/sijaisuutta. Avoimista diakonian viroista tiedotetaan mm. hiippakunnan ja seurakuntien internetsivuilla, Kotimaa-lehdessä ja kirkon rekrytointisivustolla. Näiden lisäksi joitakin sijaisuuksia voidaan täyttää ilman yleistä hakumenettelyä. Saatuasi vokaation (vähintään 6 kk:n sijaisuuden) johonkin Lapuan hiippakunnan seurakuntaan tai sinut on kutsuttu hoitamaan diakoniaan liittyviä tehtäviä, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa, voit hakea diakonian virkaan vihkimystä Lapuan hiippakunnan piispalta. Vihkimyksen edellytyksenä on lisäksi soveltuvuus kirkon virkaan ja hengellinen kutsumus toimia kirkon työssä. Jos olet suorittanut sairaanhoitaja (AMK) diakonisen hoitotyön tutkinnon, sinulla tulee olla oikeus toimia laillistettuna terveydenhuollon henkilönä (Valvira).

Diakoniavihkimyksen hakumenettely

1. Lue diakonian vihkimystä koskevat ohjeet
2. Täytä hakemuslomake diakonian virkaan vihkimiseksi
3. Laadi esittelykirje aiheesta: Tieni diakonian virkaan Suomen ev.-lut. kirkossa. (1-2 sivua)
4. Liitä mukaan:
– todistus diakonian virkaan kelpoistavasta tutkinnosta
– virkatodistus, jossa tieto kasteesta ja konfirmaatiosta
– seurakuntaharjoittelun sanallinen arviointi ja kuvaus aikaisemmasta
työkokemuksestasi

Lisätiedot ja hakemusten lähetys:
Asiantuntija Johanna Korkeaniemi
p. 040 672 0962
johanna.korkeaniemi@evl.fi
PL 160, 60101 Seinäjoki

Ordinaatiovalmennus

Ennen diakonian virkaan vihkimystä vihittävä osallistuu ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on osallistunut hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun sekä saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation diakonian virkaan.

Haastattelupäivä on tammikuun alkupuolella. Haastattelijoina toimivat piispa ja diakonia-asiantuntija.

Ordinaatiovalmennus on 3-4 päiväinen ja se järjestetään yhdessä Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien kanssa. Valmennus järjestetään vuoro vuosina eri hiippakuntien alueella.

Diakonian virkaan vihkimys

Diakonian virkaan vihkimys on kerran vuodessa. Seuraavan vihkimyksen ajankohdan voit tarkistaa hiippakunnan kalenterista.

Ohjeet ja lomakkeet

Virkaan vihkimykset