Ohjeita pappien ja diakonien työnhakuun

Polku pappis- ja diakonian virkaan

Pappis- ja diakonian virkaan vihittävien polut kulkevat suureksi osaksi yhtä matkaa. Yhteinen vihkimys toimitetaan yleensä kaksi kertaa vuodessa, loppukeväästä ja loppusyksystä (päivämäärät ilmoitetaan hiippakunnan kalenterissa). Myös ordinaatiovalmennus on yhteinen, mutta valmennukseen sisältyy omia osioita pappis- ja diakonian virkaan vihittäville. Vihkimystä edeltävä hakuprosessi on molemmilla ryhmillä erilainen. Seuraavassa on tiivistettynä ohjeita pappis- ja diakonipolulle.

Ohjeet pappisvihkimyspolulle hakeutumiseen

Teologiksi valmistuvan portfolio hiippakunnalle

Lapuan hiippakunnassa vihitään vuodessa 5-10 uutta pappia. Jos olet valmistumassa teologiksi ja olet kiinnostunut työllistymään papiksi Lapuan hiippakuntaan, kannattaa olla hyvissä ajoin (mielellään 6-4 kk) ennen valmistumistaan yhteydessä hiippakuntaan ja laatia portfolio itsestäsi:

1. Lue portfolion sisältöä koskevat ohjeet (ks. alla ”Ohjeet ja lomakkeet” > ”Pappisvihkimys”)
2. Täytä pappisvihkimyslomake portfolion kansilehdeksi (ks. alla ”Ohjeet ja lomakkeet” > ”Pappisvihkimys”)
3. Sisällytä portfolioon lisäksi ainakin seuraavat todistukset:
– opintorekisteriote/tutkintotodistus
– psykologisen soveltuvuustutkimuksen janapaperi
– tärkeimmät työtodistukset
4. Kirjoita essee aiheesta: Tieni pappisvirkaan Suomen ev.-lut. kirkossa (1-2 sivua)

Huom! Edellä mainittu esittelymateriaali tulee vain tuomiokapitulin omaan käyttöön, eikä sitä välitetä kapitulista eteenpäin esim. seurakunnille.

Lisätiedot ja portfolioiden lähetys:
Hiippakuntapastori Jaakko Antila
p. 040 777 3210
jaakko.antila@evl.fi
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
PL 160, 60101 SEINÄJOKI

Seurakuntapastorin viran hakeminen

Avoimista papin viroista kerrotaan kirkon rekrytointisivustolla ja usein myös seurakuntien verkkosivuilla. Jos olet kiinnostunut papin virasta Lapuan hiippakunnassa, kannattaa jättää avoin hakemus KirkkoRekry-järjestelmään. Avoimen hakemuksen jättäneille kerrotaan avoimista tehtävistä, joihin voi anoa pappisvihkimystä.

Kaikki pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit voivat jättää hakemuksen sellaisiin papin virkoihin, joita varten on mahdollista saada pappisvihkimys. Avointa hakemusta voi käyttää KirkkoRekry-järjestelmässä pohjana tehtäväkohtaista hakemusta laadittaessa. Tehtäväkohtaiseen hakemukseen tulee laittaa kaikki tiedot, jotka hakija haluaa seurakunnan tietoon.

Pappisvihkimystä hakeva kutsutaan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun yleensä siinä vaiheessa, kun hän saa kutsun haastatteluun seurakuntaan jonkin viranhaun yhteydessä. Haastattelijoina toimivat piispan lisäksi hiippakuntadekaani ja hiippakuntapastori.

Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on osallistunut hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun sekä saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation papin virkaan.

Ohjeet diakonian vihkimyspolulle hakeutumiseen

Diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suoritettuasi voit hakea seurakunnassa avoinna olevaa diakonian virkaa/sijaisuutta. Avoimista diakonian viroista tiedotetaan mm. hiippakunnan ja seurakuntien internetsivuilla ja kirkon rekrytointisivustolla. Näiden lisäksi joitakin sijaisuuksia voidaan täyttää ilman yleistä hakumenettelyä. Saatuasi vokaation (vähintään 6 kk:n sijaisuuden) johonkin Lapuan hiippakunnan seurakuntaan tai sinut on kutsuttu hoitamaan diakoniaan liittyviä tehtäviä, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa, voit hakea diakonian virkaan vihkimystä Lapuan hiippakunnan piispalta. Vihkimyksen edellytyksenä on lisäksi soveltuvuus kirkon virkaan ja hengellinen kutsumus toimia kirkon työssä. Jos olet suorittanut sairaanhoitaja (AMK) diakonisen hoitotyön tutkinnon, sinulla tulee olla oikeus toimia laillistettuna terveydenhuollon henkilönä (Valvira).

Diakoniavihkimyksen hakumenettely

1. Täytä hakemuslomake diakonian virkaan vihkimiseksi
2. Laadi esittelykirje aiheesta: Tieni diakonian virkaan Suomen ev.-lut. kirkossa (1-2 sivua)
3. Liitä mukaan:
– todistus diakonian virkaan kelpoistavasta tutkinnosta
– seurakuntaharjoittelun sanallinen arviointi ja kuvaus aikaisemmasta työkokemuksestasi
– viranhoitomääräys tai työsopimus, joka osoittaa sinulla olevan vihkimykseen vaadittavan vokaation

Hakemukset diakonian virkaan vihkimiseen on toimitettava tuomiokapituliin kevään vihkimystä varten 15.3. mennessä ja syksyn vihkimystä varten 15.9. mennessä.

Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on osallistunut hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään haastatteluun sekä saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation diakonian virkaan. Haastattelijoina toimivat piispa ja diakonia-asiantuntija.

Lisätiedot ja hakemusten lähetys:
Asiantuntija Johanna Korkeaniemi
p. 040 672 0962
johanna.korkeaniemi@evl.fi
PL 160, 60101 Seinäjoki

Ohjeet ja lomakkeet

Ordinaatiovalmennus

Ennen vihkimistä pappis- tai diakonian virkaan vihittävä osallistuu ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatiovalmennus on laajuudeltaan 3 opintopistettä (n. 10 työpäivää). Valmennus muodostuu kolmesta lähijaksosta sekä itsenäisistä tehtävistä. Viimeinen lähijakso on muutama kuukausi vihkimyksen jälkeen. Papiksi vihittävä antaa saarnanäytteen sekä raamatuntulkintanäytteen.

Virkaan vihkimiset