Mikä on hiippakunta?

Hiippakunta on seurakuntien muodostama kokonaisuus. Seurakunnilla on laaja itsehallinto omaa toimintaansa, hallintoaan ja talouttaan koskevissa asioissa. Seurakunnat muodostavat 7 rovastikuntaa. Hiippakunnan hallintoa,  toimintaa ja kaitsentaa varten kirkossa on piispanvirka, tuomiokapituli (kollegio) ja tuomikapitulin virasto sekä hiippakunnallisen toiminnan sihteeristö. Hiippakuntavaltuusto hyväksyy mm. vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion sekä edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.


Kirkkolain mukaan piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa sekä valvoo seurakunnan ja pappien toimintaa. Näkyvimmän osan piispan tehtävästä muodostavat pappisvihkimykset tuomiokirkossa sekä seurakunnissa tapahtuvat virkaanasettamiset ja vihkimiset. Piispa suorittaa seurakunnissa säännöllisesti piispantarkastuksia. Piispan työ on jatkuvaa vuorovaikutusta seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, sielunhoitoa, yhteyksien hoitamista yhteiskunnan eri vaikuttajaryhmiin, hiippakunnan ja kirkon edustamista eri tilanteissa sekä osallistumista kirkon yhteiseen hallintoon.

Tuomiokapitulissa (kollegio) piispa toimii puheenjohtajana. Tuomiokapituli hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Näkyvin tehtävä on pappien, lehtorien ja kanttorin virkojen täyttäminen joko antamalla valtakirja tai virkamääräys tiettyyn seurakunnan virkaan. Seurakuntien keskeiset ohjesäännöt alistetaan tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Tuomiokapituli käsittelee papiston kurinpitoasiat. Tuomiokapituliin kuuluvat piispan lisäksi varapuheenjohtajana tuomiorovasti (tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra), kaksi papiston määräajaksi valitsemaan pappisasessoria, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja ja yksi maallikkojäsen.

Tuomiokapitulin viraston tärkeä tehtävä on seurakuntien palvelu. Toiminnan tarkoituksena on tukea seurakuntia, sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä, järjestämällä täydennyskoulutusta ja neuvottelupäiviä. Tätä työtä varten on eri työalojen hiippakuntasihteerin virkoja.

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise