Seurakunnan kiinteistöhallintopalvelun oman käytön verottomuus (ALV)

Korkein hallinto-oikeus on antanut 23.12.2004 merkittävän ratkaisun (Taltio 3364, Dnro 2368/2/03, vuosikirjanumero KHO:2004:119) seurakunnan kiinteistöhallinnon oman käytön verottomuudesta.

Seurakuntayhtymän omistuksessa tai hallinnassa olevia kiinteistöjä' käytettiin kirkollisissa toimituksissa, hautaus- ja rekisteritoimessa sekä erilaisissa vastikkeetta seurakuntien jäsenille suoritettavien palvelujen yhteydessä. Tällainen kiinteistöllä harjoitettu toiminta ei ollut arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa liiketoimintaa eikä myöskään Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 4 artiklassa tarkoitettua taloudellista toimintaa. Seurakuntayhtymä ei näin ollen ollut tämän toiminnan osalta arvonlisäverolaissa eikä direktiivissä tarkoitettu verovelvollinen eivätkä kiinteistöt olleet lain tai direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa käytössä. Koska kiinteistöjä käytettiin lähes yksinomaan tai ainakin pääosin tässä tarkoituksessa, kiinteistöillä seurakuntayhtymän omalla henkilökunnalla suoritettavien kiinteistöhallintopalvelujen verokohtelua oli arvioitava tästä lähtökohdasta. Sen vuoksi seurakuntayhtymän ei katsottu suorittavan noita kiinteistöhallintapalveluja verovelvollisen ominaisuudessa.

Arvonlisäverolain 1 §:n 2 momentin ja 32 §:n säännöksistä ei selvästi ilmene, että kiinteistöhallintapalveluista suoritetaan veroa silloinkin, kun palvelut suoritetaan muutoin kuin verovelvollisen ominaisuudessa. Direktiivin oman käytön verotusta koskevia säännöksiä sitä vastoin sovelletaan vain verovelvollisen ominaisuudessa suoritettaviin palveluihin. Direktiivin tulkintavaikutus huomioon ottaen seurakuntayhtymän ei ollut suoritettava veroa kysymyksessä olevista kiinteistöhallintapalvelusta.

Kysymyksessä on ennakkoratkaisu kiinteistöhallintapalveluista, jotka kohdistuvat

  • a) kirkollisiin rakennuksiin sekä muihin kirkollisissa toimituksissa käytettäviin tiloihin siltä osin kuin mainittuja rakennuksia ja tiloja käytetään jumalanpalveluksiin ja muihin kirkollisiin toimituksiin,
  • b) hautausmaa-alueisiin siltä osin kuin palvelut kohdistuvat muuhun hautausmaa-alueeseen kuin hautapaikkoihin,
  • c) tiloihin, joita käytetään seurakuntayhtymän harjoittamaan rekisteritoimintaan, ja
  • d) muihin kuin edellä kohdissa a) - c) mainittuihin tarkoituksiin käytettäviin kiinteistöihin siltä osin kuin kiinteistöjä välittömästi käytetään seurakunnalle kirkkolain 4 luvun 1 1:ssä säädettyihin julistus- tai palvelutehtäviin tai näitä tehtäviä välillisesti palveleviin tarkoituksiin.

Kirkkohallitus kehottaa tämän vuoksi seurakuntia tekemään arvonlisäverolain 191 ja 192 §:n nojalla lääninverovirastolle hakemuksen sanotuista kiinteistöhallintapalveluista perusteettomasti maksetun arvonlisäveron palauttamiseksi. Palautusta on mahdollista saada takautuvasti kolmelta vuodelta.

Vuoden 2001 osalta palautuksen hakemiseen on aikaa ainoastaan 31.12.2004 saakka. Seurakuntia kehotetaan tämän vuoksi nyt heti tekemään vuoden 2001 osalta lyhyt hakemus, johon etsitään kirjanpidosta kysymyksessä oleva arvonlisäveron määrä. Vuosien 2002 -2004 osalta on tehtävä paremmalla ajalla lisähakemus, josta annetaan täydennysohjeita.

Hakemus on syytä tehdä faksilla ja lähettää allekirjoitettu hakemus samalla postitse.

Muokattava mallihakemus (MS Word)

© Lapuan hiippakunta 2012-2016, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sivuston suunnittelu & toteutus: Innowise